ជក់-สูบ ภาษาเขมรวันละคำ

ជក់-สูบ ภาษาเขมรวันละคำ

ជក់-สูบ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ជក់
อ่านว่า : โจะก์
แปลว่า : สูบ
ภาษาอังกฤษ : smoke

ตัวอย่าง : ហាមជក់បារី
อ่านว่า : ฮาม โจะก์ บา แร็ย
แปลว่า : ห้ามสูบบุหรี่