ជង្គង់-เข่า ภาษาเขมรวันละคำ

ជង្គង់-เข่า ภาษาเขมรวันละคำ

ជង្គង់-เข่า ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ជង្គង់, ក្បាលជង្គង់
อ่านว่า : จ็ง ก็ง, กลาว์ล จ็ง ก็ง
แปลว่า : เข่า หัวเข่า
ภาษาอังกฤษ : Knee

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះរត់ហាត់ប្រាណឡើងឈឺក្បាលជង្គង់។
อ่านว่า : ทไง นิ่ฮ์ รด หัด ปราณ เลิว์ง ชือ กลาว์ล จ็ง ก็ง
แปลว่า : วันนี้วิ่งออกกำลังกายจนเจ็บหัวเข่า