ជណ្ដើរ-บันได ภาษาเขมรวันละคำ

ជណ្ដើរ-บันได

ជណ្ដើរ-บันได

ภาษาเขมร : ជណ្ដើរ
อ่านว่า : จ่น เดิวร์
แปลว่า : บันได
ภาษาอังกฤษ : Staircase

ตัวอย่าง : ជណ្ដើរឡើងភ្នំគួរឲ្យខ្លាចណាស់។
อ่านว่า : จ่น เดิวร์ เลิว์ง พนม กัว ออย คลาย์จ น่ะฮ์
แปลว่า : บันไดขึ้นเขาน่ากลัวมาก