ជនជាប់ចោត-ผู้ต้องหา ภาษาเขมรวันละคำ

ជនជាប់ចោត-ผู้ต้องหา ภาษาเขมรวันละคำ

ជនជាប់ចោត-ผู้ต้องหา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ជនជាប់ចោត
อ่านว่า : จ็น จ็วบ โจว์ด
แปลว่า : ผู้ต้องหา
ภาษาอังกฤษ : accused

ตัวอย่าง : ជនជាប់ចោតម្នាក់នេះឈ្មោះឌុច។
อ่านว่า : จ็น จ็วบ โจว์ด มเนียะก์ นิ่อ์ ชโมะฮ์ ดุย์จ
แปลว่า : ผู้ต้องหาคนนี้ชื่อ ดุย์จ