ជាងកាត់សក់-ช่างตัดผม ภาษาเขมรวันละคำ

image

ជាងកាត់សក់

ภาษาเขมร : ជាងកាត់សក់
อ่านว่า : เจียง กัด เซาะ
แปลว่า : ช่างตัดผม
ภาษาอังกฤษ : Barber

ตัวอย่าง : ប៉ាខ្ញុំជាជាងកាត់សក់។
อ่านว่า : ปา คญม เจีย เจียง กัด เซาะ
แปลว่า : พ่อฉันเป็นช่างตัดผม