ជាស-แย้ ภาษาเขมรวันละคำ

ជាស-แย้ ภาษาเขมรวันละคำ

ជាស-แย้ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร :​ ជាស
อ่านว่า : เจี๊ยะฮ์
แปลว่า : แย้
ภาษาอังกฤษ : Butterfly lizard

ตัวอย่าง : អ្នកណាធ្លាប់ហូបជាសខ្លះ? ខំមឹនប្រាប់ផងណា។
อ่านว่า : เนียะ นา ทล็วบ ฮูบ เจี๊ะฮ์ คละฮ์ ?  คอม เนิน ปรับ พอง นา
แปลว่า : ใครเคยกินแย้บ้าง? คอมแม้นบอกด้วยน่ะ