ជួយ-ช่วย ภาษาเขมรวันละคำ

ជួយ-ช่วย ภาษาเขมรวันละคำ

ជួយ-ช่วย ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ជួយ
อ่านว่า : จวย
แปลว่า : ช่วย
ภาษาอังกฤษ : Help

ตัวอย่าง : តើអ្នកណាអាចជួយពួកខ្ញុំបាន?
อ่านว่า : เติว์ เนียะก์ นา อาย์จ จวย ปัวะก์ คญม บ๊าน?
แปลว่า : ใครจะช่วยเราได้