ជើង-ขา ภาษาเขมรวันละคำ

ជើង-ขา ภาษาเขมรวันละคำ

ជើង-ขา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ជើង
อ่านว่า : เจิง
แปลว่า : ขา, เท้า
ภาษาอังกฤษ : Foot, Leg

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះដូចជាអត់សូវស្រួលខ្លួនសោះ ឈឺដៃឈឺជើង។
อ่านว่า : ทไง นิฮ์ โดย์จ เจีย อ็อด โซว ซรวล คลวน เซาะฮ์  ชือ ได ชือ เจิง
แปลว่า : วันนี้เหมือนไม่ค่อยสบาย ปวดแขนปวดขา