ជើង-เท้า ภาษาเขมรวันละคำ

ជើង

ជើង

ภาษาเขมร : ជើង
อ่านว่า : เจิง
แปลว่า : ขา หรือ เท้า
ภาษาอังกฤษ : Leg or Foot

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះឈឺជើងដល់ហើយ។
อ่านว่า : ทไง นิห์ ชือ เจิง ดอว์ล เฮิว์ย
แปลว่า : วันนี้ปวดขาจังเลย