ជំពូ-ชมพู่ ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ជំពូ
อ่านว่า : จ็ม ปู
แปลว่า : ชมพู่
ภาษาอังกฤษ : Roseapple

ตัวอย่าง : ជំពូនេះផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់។
อ่านว่า : จ็ม ปู นิห์ พแอย์ม ชงัย์ญ น่ะห์
แปลว่า : ชมพู่นี้หวานอร่อยมาก