ឈប់-หยุด ภาษาเขมรวันละคำ

ឈប់-หยุด

ឈប់-หยุด

ภาษาเขมร : ឈប់
อ่านว่า : โชบ
แปลว่า : หยุด
ภาษาอังกฤษ : Stop

ตัวอย่าง : ឈប់ម៉ាភ្លែតសិនបានទេ?
อ่านว่า : โชย มา พแลด เซิน บาน เต
แปลว่า : หยุดแป๊บหนึ่งได้ไไหม