ឈរជាជួរ-ยืนเป็นแถว ภาษาเขมรวันละคำ

ឈរជាជួរ-ยืนเป็นแถว ภาษาเขมรวันละคำ

ឈរជាជួរ-ยืนเป็นแถว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឈរជាជួរ
อ่านว่า : โช เจีย จัว
แปลว่า : ยืนเป็นแถว
ภาษาอังกฤษ : Stand in line

ตัวอย่าง : មើលស្រីស្អាតឈរជាជួរមានតែស្អាតៗ ពេញចិត្តមួយណាដែរ?
อ่านว่า : เมิวล์ ซแร็ย ซ-อาด โช เจีย จัว เมียน แตย์ ซ-อาดๆ  เปงญ์ เจิด มวย นา แด๊ย์?
แปลว่า : ดูสาวสวยยืนเป็นแถวมีแต่งามๆ ชอบคนไหนหรอครับ?