ឈាម-เลือด ภาษาเขมรวันละคำ

ឈាម-เลือด

ឈាម-เลือด

ภาษาเขมร : ឈាម
อ่านว่า : เฌียม
แปลว่า : เลือด
ภาษาอังกฤษ : Blood

ตัวอย่าง : នេះគឺឈាមមាន់ដែលខ្ញុំអាកម្សិលម៉ិញ
อ่านว่า : นี่ฮ์ กือ เชียม ม็วน แดย์ล คญม อา กอ มเซิว์ล เม็ย์ญ
แปลว่า : นี่คือเลือดไก่ที่ผมเชือดเมื่อวาน