ឈឺក្បាល-ปวดหัว ภาษาเขมรวันละคำ

ឈឺក្បាល-ปวดหัว ภาษาเขมรวันละคำ

ឈឺក្បាល-ปวดหัว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឈឺក្បាល
อ่านว่า : ชือ กบาว์ล
แปลว่า : ปวดหัว
ภาษาอังกฤษ : Headache

ตัวอย่าง : ការងារច្រើនពេក មិនដឹងជាត្រូវធ្វើអាណាមុន  ឈឺក្បាលដល់ហើយ។
อ่านว่า : กา เงีย จเริว์น เปก  เมิน เดิง เจีย ตโรว ทเวอ อา นา มน  ชือ กบาว์ล ด็อว์ล เฮิว์ย
แปลว่า : งานเยอะเกิน  ไม่รู้จะทำอันไหนก่อน  ปวดหัวมากเลยอ่ะ