ឈឺចង្កេះ-ปวดเอว ภาษาเขมรวันละคำ

ឈឺចង្កេះ-ปวดเอว ภาษาเขมรวันละคำ

ឈឺចង្កេះ-ปวดเอว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឈឺចង្កេះ
อ่านว่า : ชือ จ็อง แกะฮ์
แปลว่า : ปวดเอว
ภาษาอังกฤษ : waist ache

ตัวอย่าง : កុំលើកអីវ៉ាន់ធ្ងន់ៗពេកណា ប្រយ័ត្នឈឺចង្កេះ។
อ่านว่า : กม เลิก แอ็ย วัน ธ-งน ๆ เปก นา  ปรอ ยัด ชือ จ็อง แกะฮ์
แปลว่า : อย่ายกของนักๆน่ะ ระวังปวดเอว