ឈឺធ្មេញ-ปวดฟัน ภาษาเขมรวันละคำ

ឈឺធ្មេញ-ปวดฟัน ภาษาเขมรวันละคำ

ឈឺធ្មេញ-ปวดฟัน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឈឺធ្មេញ
อ่านว่า : ชือ ทเม็ย์ญ
แปลว่า : ปวดฟัน
ภาษาอังกฤษ : Toothache

ตัวอย่าง : ធ្លាប់ឈឺធ្មេញខ្លាំង ទ្រាំមិនបាន ដល់ថ្នាក់យំតែម្ដង។
อ่านว่า : ทล็วบ ชือ ทเม็ย์ญ คลัง  ตร็วม เมินบาน ด็อว์ล ทนะก์ ยม แตย์ ม-ดอง
แปลว่า : เคยปวดฟังมาก ทนไม่ได้ ถึงกับร้องให้เลยที่เดียว