ឈឺពោះ-ปวดท้อง ภาษาเขมรวันละคำ

ឈឺពោះ-ปวดท้อง ภาษาเขมรวันละคำ

ឈឺពោះ-ปวดท้อง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឈឺពោះ
อ่านว่า : ชือ โป๊ะฮ์
แปลว่า : ปวดท้อง
ภาษาอังกฤษ : Stomach ache

ตัวอย่าง : យប់ម៉ិញមិនដឹងជាញ៉ាំស្អីខុសទេ ឈឺពោះតាំងពីព្រលឹមតែម្ដង។
อ่านว่า : ยบ แม็ย์ญ เมิน เดิง เจีย ญำ แอ็ย โคะฮ์ เต๊   ชือ โป๊ะฮ์ ตัง ปี ปโร เลิม แตย์ ม-ดอง
แปลว่า : เมื่อคืนไม่รู้กินอะไรผิดหรอก  ปวดท้องแต่เช้าเลย