ឈើចាក់ធ្មេញ-ไม้จิ้มฟัน ภาษาเขมรวันละคำ

ឈើចាក់ធ្មេញ

ឈើចាក់ធ្មេញ

ภาษาเขมร : ឈើចាក់ធ្មេញ
อ่านว่า : เชอ จะ ทเม็ย์ญ
แปลว่า : ไม้จิ้มฟัน
ภาษาอังกฤษ  Toothpick

ตัวอย่าง : ក្មេង ៗ មិនគួរប្រើឈើចាក់ធ្មេញទេ។
อ่านว่า : กเมง ๆ เมิน กัว ปราวร์ เชอ จะก์ ทเม็ย์ญ เต
แปลว่า : เด็ก ๆ ไม่ควรใช้ไม้จิ้มฟัน

ឈើចាក់ធ្មេញ

ឈើចាក់ធ្មេញ