ញញឹម-ยิ้ม ภาษาเขมรวันละคำ

ញញឹម-ยิ้ม

ញញឹម-ยิ้ม

ภาษาเขมร : ញញឹម
อ่านว่า : โญ ญึม
แปลว่า : ยิ้ม
ภาษาอังกฤษ : Smile

ตัวอย่าง : ញញឹមមួយមក
อ่านว่า : โญ ญึม มวย โมก์
แปลว่า : ยิ้มหน่อยสิ

One thought on “ញញឹម-ยิ้ม ภาษาเขมรวันละคำ