ញញឹម-ยิ้ม ภาษาเขมรวันละคำ

ยิ้มไว้ ไม่ทุกข์ สนุกดีน่ะครับทุกท่าน

ញញឺម

ញញឹម

ภาษาเขมร : ញញឹម
อ่านว่า : โญ ญึม
แปลว่า : ยิ้ม
ภาษาอังกฤษ : Smile

ตัวอย่าง : សង្សារខ្ញុំញញឹមស្រស់ណាស់។
อ่านว่า : ซ็อง ซา คญม โญ ญึม เซราะห์ น่ะห์
แปลว่า : แฟนฉันยิ้มสวยมาก