ដង្កាប់-คีม ภาษาเขมรวันละคำ

ដង្កាប់-คีม ภาษาเขมรวันละคำ

ដង្កាប់-คีม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ដង្កាប់
อ่านว่า : ด็อง กับ
แปลว่า : คีม
ภาษาอังกฤษ : Plier

ตัวอย่าง : រើសបានដង្កាប់មួយនេះ មិនដឹងជារបស់អ្នកណាឡើយ។
อ่านว่า : เรอะฮ์ บาน ด็องกับ มวย นิ่ฮ์  เมิน เดิง เจีย โรเบาะฮ์ เนียะฮ์ นา เลิว์ย
แปลว่า : เก็บได้คีบนี้อ่ะ ไม่รู้ว่าเป็นของใครเลย