ដង្កូវ-หนอน ภาษาเขมรวันละคำ

เห็นหนอนตัวนี้สวย เลยอยาก นำเสนอ
image

ภาษาเขมร : ដង្កូវ
อ่านว่า : ด็อง โกว
แปลว่า : หนอน
ภาษาอังกฤษ : Worm, caterpillar

ตัวอย่าง : រូបដង្កូវនេះស្អាតម្លេះ
อ่านว่า : รูป ด็อง โกว นิ่ห์ สอาด มแล้ะห์
แปลว่า : รูปหนอนนี้สวยจังเลย