ដឹក-บรรทุก ภาษาเขมรวันละคำ

ដឹក-บรรทุก ภาษาเขมรวันละคำ

ដឹក-บรรทุก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ដឹក
อ่านว่า : เดิก
แปลว่า : บรรทุก
ภาษาอังกฤษ : freight, carry, lade

ตัวอย่าง : នេះមិនមែនជាឡានដឹងទំនិញទេណាលោកពួ!
อ่านว่า : นิฮ์ เมิน แมน เจีย ลาน เดิก ต็ม เน็ย์ญ เต น่ โลก ปู้!
แปลว่า : นี่ไม่ใช่รถบรรทุกเลยน่ะคุณน้า