ដូង-มะพร้าว ภาษาเขมรวันละคำ

ដូង-มะพร้าว

ដូង-มะพร้าว

ภาษาเขมร : ដូង
อ่านว่า : โดง
แปลว่า : มะพร้าว
ภาษาอังกฤษ : Coconut

ตัวอย่าง : ដើមដូងជាដើមឈើមានប្រយោជន៌។
อ่านว่า : เดิว์ม โดง เจีย เดิว์ม เชอ เมียน ปรอ ยาว์ช
แปลว่า : ต้นมะพร้าวเป็นต้นไม้มีประโยชน์