ដូរ-เปลี่ยน ภาษาเขมรวันละคำ

ដូរ-เปลี่ยน

ដូរ-เปลี่ยน

ภาษาเขมร : ដូរ
อ่านว่า : โด
แปลว่า :เปลี่ยน
ภาษาอังกฤษ : Change

ตัวอย่าง :  ដូរ!!  មហាបាតុកម្ម ទិញមិនលក់ សម្លុតមិនខ្លាច បំបែកមិនបាន។
อ่านว่า : โด้!!  มหา ปัดโตะกัม  ติย์ญ เมิน ลัวะก์  ซ็อม ลด เมิน คลาย์จ  บ็อม แบย์ก เมิน บาน
แปลว่า : เปลี่ยน!! การประท้วงครั้งใหญ่  ซื้อไม่ลาย ขู่ไม่กลัว สลายไม่แตก

*เมื่อนานมาแล้วครับ