ដែកកេះ-ไฟแช็ก ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ដែកកេះ
อ่านว่า : แดย์ก แก๊ะห์
แปลว่า : ไฟแช็ก
ภาษาอังกฤษ :

ตัวอย่าง : ហុចដែកកេះឲ្យខ្ញុំតិច។
อ่านว่า : ฮยจ์ แดย์ก แก๊ะห์ ออย คญม เต็ย์จ
แปลว่า : ยื่น(ส่ง)ไฟแช็กให้ฉันหน่อย