ដែក-เหล็ก ภาษาเขมรวันละคำ

ដែក-เหล็ก

ដែក-เหล็ก

ภาษาเขมร : ដែក
อ่านว่า : แดย์ก
แปลว่า : แหลก
ภาษาอังกฤษ : Iron

ตัวอย่าง : មីងខ្ញុំលក់ដែកសំណង់។
อ่านว่า : มีง คญม ลัวะก์ แดย์ก ซ็อม น็อง
แปลว่า : มีฉันขายแหล็กก่อสร้าง