ដៃ-แขน ภาษาเขมรวันละคำ

ដៃ-แขน ภาษาเขมรวันละคำ

ដៃ-แขน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ដៃ
อ่านว่า : ได
แปลว่า : แขน
ภาษาอังกฤษ : Arm

ตัวอย่าง : ពាក្យចាស់ពោលថា ថោកអ្វីនឹងដៃ ថ្លៃអ្វីនឹងមាត់។
อ่านว่า : เปียะก์ จ๊ะฮ์ โปว์ล ทา  ทาวก์ อแว็ย เนิง ได้  ทไล อแว็ย เนิง ม็วด
แปลว่า : โปราณกล่าวว่า ถูก