ដោត-เสียบ ภาษาเขมรวันละคำ

ដោត-เสียบ

ដោត-เสียบ

ภาษาเขมร : ដោត
อ่านว่า : เดาว์ด
แปลว่า : เสียบ
ภาษาอังกฤษ : Skew

ตัวอย่าง : ដោតត្រីហើយ ត្រៀមយកទៅអាំង
อ่านว่า : เดาว์ด ตแร็ย เฮิว์ย  เตรียม โยก์ โตว อัง
แปลว่า : เสียบปลาแล้ว เตรียมไว้เอาไปย่าง