ដោះលែង-ปล่อยตัว ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ដោះលែង
อ่านว่า : เด๊าะฮ์ แลง
แปลว่า : ปล่อยตัว
ภาษาอังกฤษ : to free

ตัวอย่าง : បាតុករទាមទាឲ្យតុលាការដោះលែងបាតុករ២១នាក់ ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន។
อ่านว่า : ปัดโตะกอ เตียมเตีย โอว์ย โตะลากา เด๊าะฮ์แลง ปัดโตะกอ มแพ็ย มวย เนียะก์ แดย์ล ตโรว บาน จับ คลวน
แปลว่า : ม็อบเรียกร้องให้ศาลปล่อยตัวผู้ประท้วง21คนที่ถูกจับกุม