ដោះ-นม ภาษาเขมรวันละคำ

ដោះ-นม ภาษาเขมรวันละคำ

ដោះ-นม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សុដន់, ដោះ
อ่านว่า : โซะด็อน(ภาษาทางการ), เด๊าะฮ์
แปลว่า : นม
ภาษาอังกฤษ : boob

ตัวอย่าง : បងប្អូនសុភាពនារីទាំងអស់គ្នាសូមប្រយ័ត្នប្រយ៉ែងជំងឺមហារីកសុដន់ផងណា។
อ่านว่า : บอง บโอน โซะ เพียบ เนียรี เตียง เอ๊าะฮ์ คเนีย โซม ปรอ ยัด ปรอ แยง เรือง จ็ม งือ โมฮารีก โซะด็อน พอง น่า
แปลว่า : พี่น้องสุภาพสตรีทุกคน ขอให้ระมัดระวังโรคมะเร็งเต้านมด้วยน่ะ