ដំបូល-หลังคา ภาษาเขมรวันละคำ

ដំបូល-หลังคา

ដំបូល-หลังคา

ภาษาเขมร : ដំបូល
อ่านว่า : ด็อม โบว์ล
แปลว่า : หลังคา
ภาษาอังกฤษ : Roof

ตัวอย่าง : ពិតជាដំបូលធម្មជាតិផស់គេមែន!
อ่านว่า : ปึด เจีย ด็อม โบว์ล ธ็วม มะ เจียด เพาะฮ์ เก แมน
แปลว่า :  ช่างเป็นหลังคาธรรมชาติของเขาจริงๆ