ដំរីទឹក-ฮิปโป ภาษาเขมรวันละคำ

ដំរីទឹក-ฮิปโป

ដំរីទឹក-ฮิปโป

ภาษาเขมร : ដំរីទឹក
อ่านว่า : ด็อม แร็ย ตึก
แปลว่า : ฮิปโป
ภาษาอังกฤษ : Hippopotamus

ตัวอย่าง : ដំរីទឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាដាច់ពូជបាត់ទៅហើយ។
อ่านว่า : ด็อม แร็ย ตึก เนิว ปรอ เตะห์ กัม ปุ เจีย ดัจย์ ปูจย์ บัด โตว เฮิย์ว
แปลว่า : ฮิปโปในประเทศกัมพูชาสูญพันธุ์ไปแล้ว