ដំរីប្លែក

ចុំ! អាខ្លួនធំនេះជើងប៉ុន្មានចេះ?

មានអ្នកណាជើងខ្លាំងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាអាខ្លូនធំនេះមានជើងប៉ុន្មាន?