ឌុយ-ปลั๊ก ภาษาเขมรวันละคำ

ឌុយ-ปลั๊ก

ឌុយ-ปลั๊ก

ภาษาเขมร : ឌុយភ្លើង
อ่านว่า : ดุยเพลิง
แปลว่า : ปลั๊ก
ภาษาอังกฤษ : plug

ព្រីភ្លើង

ព្រីភ្លើង

ภาษาเขมร : ព្រីភ្លើង
อ่านว่า : ปรีเพลิง
แปลว่า : ปลั๊กไฟตัวเมีย
ภาษาอังกฤษ : plug socket