តង្កៀបសក់-กิ๊บ ภาษาเขมรวันละคำ

តង្កៀបសក់-กิ๊บ ภาษาเขมรวันละคำ

តង្កៀបសក់-กิ๊บ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : តង្កៀបសក់
อ่านว่า : ด็อง เกียบ เสาะ
แปลว่า : กิ๊บ
ภาษาอังกฤษ : Hairpin, Hair clip

ตัวอย่าง : រើសបានដង្កៀបសក់ មិនដឹងផស់អ្នកណាគេ។
อ่านว่า : เรอะฮ์ บาน ด็อง เกียบ เสาะ เมิน เดิง เพ๊าะฮ์ เนียะ นา เก
แปลว่า : เก็บกิ๊บได้ ไม่รู้ของใคร

ป.ล.
ផស់-เพาะฮ์
มาจากคำว่า របស់-โรเบาะฮ์ แปลว่าของครับ
អ្នកណាគេ-เนียะ นา เก ถ้าแปลตรงตัวว่า ใคร เขา แต่ แปลว่า ใคร ก็พอน่ะครับ
คำนี้ใช้ในประโยคคำถามครับ เช่น អ្នកណាគេ? เนียะ นา เก๊? ใครน่ะ