តម្រងនោម-ไต ภาษาเขมรวันละคำ

តម្រងនោម-ไต

តម្រងនោម-ไต

ภาษาเขมร : តម្រងនោម
อ่านว่า : ด็อม รอง โนม
แปลว่า : ไต
ภาษาอังกฤษ : Kidney

ตัวอย่าง : នេះជារូបតម្រងនោមដែលនៅល្អហើយនិងខូច។
อ่านว่า : นิ๋ฮ์ เจีย รูป ด็อม รอง โนม แดว์ล เนิว ล-ออ เอิว์ย เนิง โคย์จ
แปลว่า : นี่คือรูปไตที่ยังดีและเสียแล้ว