តុអាហារ-โต๊ะอาหาร ภาษาเขมรวันละคำ

តុអាហារ-โต๊ะอาหาร ภาษาเขมรวันละคำ

តុអាហារ-โต๊ะอาหาร ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : តុអាហារ
อ่านว่า : ตก อา ฮา
แปลว่า : โต๊ะอาหาร
ภาษาอังกฤษ : Dinning Table

ตัวอย่าง : ឈុតតុអាហារនេះថ្លៃប៉ុន្មាន?
อ่านว่า : ชุด ตก อา ฮา นิ่ฮ์ ทไล ปน มาณ?
แปลว่า : ชุดโต๊ะอาหารนี้ราคาเท่าไหร่