តោផឿក-สิงโตเผือก ภาษาเขมรวันละคำ

តោផឿក

តោផឿក

ภาษาเขมร : តោផឿក
อ่านว่า : ตาวว์ เผือะก์
แปลว่า : สิงโตเผือก
ภาษาอังกฤษ : White Lion

ตัวอย่าง : តោផឿកមាននៅប្រទេសណា?
อ่านว่า : ตาวว์ เผือะก์ เมียน เนิว ปรอ เตะห์ ณา?
แปลว่า : สิงโตเผือกมีอยู่ประเทศอะไร