ត្រចៀកទ្វា-บานพับประตู ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ត្រចៀកទ្វា
อ่านว่า : ตรอ เจียะก์ ทเวีย
แปลว่า : บานพับ
ภาษาอังกฤษ : Hinge

ตัวอย่าง : ត្រចៀកទ្វាបន្ទប់ខ្ញុំលឺសំលេងខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า : ตรอ เจียะก์ ทเวีย บ็อนต็บ คญม ลือ ซ็อมเลง คลัง น่ะฮ์
แปลว่า : บานพับประตูห้องผมเสียงดังมาก