ត្រប់-มะเขือ ภาษาเขมรวันละคำ

ត្រប់-มะเขือ

ត្រប់-มะเขือ

ภาษาเขมร :  ត្រប់
อ่านว่า :  ตร็อบ
แปลว่า : มะเขือ
ภาษาอังกฤษ : Eggplant

ตัวอย่าง : តើអ្នកស្គាល់ត្រប់ប៉ុន្មានប្រភេទ? សូមខំមែនខាងក្រោម ចាំខ្ញុំប្រែជាភាសាខ្មែរឲ្យ។
อ่านว่า : เติว เนียะก์ ซก็วล ตร็อบ ปน มาน ปรอ เพด? โซม คอม แม้น คาง โกรว์ม   จำ คญม ปแรย์ เจีย เพีย ซา คแมย์ โอว์ย
แปลว่า :  คุณรู้จักมะเขือกี่ประเภท? กรุณาคอมแม้นต์ข้างล่าง เดี๋ยวผมแปลเป็นภาษาเขมรให้