ត្រលប់ក្រោយ-กลับ ภาษาเขมรวันละคำ

ត្រលប់ក្រោយ-กลับ ภาษาเขมรวันละคำ

ត្រលប់ក្រោយ-กลับ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ត្រលប់ក្រោយ
อ่านว่า : ตรอ ล็อบ กโรว์ย
แปลว่า : กลับ
ภาษาอังกฤษ : turn back

ตัวอย่าง : ហួសផ្ទះខ្ញុំហើយលោកពូ! ត្រលប់ក្រោយវិញ។
อ่านว่า : ฮั๊วะฮ์ พเตี๊ะฮ์ คญม เฮิว์ญ โลกปู ตรอ ล็อบ กโรว์ย วิย์ญ
แปลว่า : เตลิดบ้านผมแล้วน้า  กลับคืน