ត្រីងៀត-ปลาแดดเดียว ภาษาเขมรวันละคำ

ត្រីងៀត-ปลาแดดเดียว ภาษาเขมรวันละคำ

ត្រីងៀត-ปลาแดดเดียว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ត្រីងៀត
อ่านว่า : ตแร็ย เงียด
แปลว่า : ปลาแดดเดียว
ภาษาอังกฤษ : Dried Fish

ตัวอย่าง : ត្រីងៀតបឹងទន្លេសាបឆ្ងាញ់ណាស់ ចង់ញ៉ាំដល់ហើយ។
อ่านว่า : ตแร็ย เงียด เบิง ตนเล สาบ ชงัย์ญ น่ะฮ์  จ็อง ญำ ด็อว์ล เฮิว์ย
แปลว่า : ปลาแดดเดียวจากทะเลสาบอร่อยมาก อยากกินจังเลย