ត្រី-ปลา ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ត្រី
อ่านว่า : แตร็ย
แปลว่า : ปลา
ภาษาอังกฤษ : Fish

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចូលចិត្តចិញ្ចឹមត្រី។
อ่านว่า : คญม โจว์ล เจิด เจ็ย์ญ เจิม เตร็ย
แปลว่า : ฉันชอบเลี้ยงปลา