ត្រូវ-ถูก ภาษาเขมรวันละคำ

ត្រូវ-ถูก ภาษาเขมรวันละคำ

ត្រូវ-ถูก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ត្រូវ
อ่านว่า : ตโรว
แปลว่า : ถูกต้อง ถูก
ภาษาอังกฤษ : Right, correct

ตัวอย่าง : និយាយចឹងបានត្រូវ
อ่านว่า : นิ เยียย เจิ๊ง บาน ตโรว
แปลว่า : พูดงี้ถึงจะถูก