ថតរូប-ถ่ายรูป ภาษาเขมรวันละคำ

ថតរូប-ถ่ายรูป ภาษาเขมรวันละคำ

ថតរូប-ถ่ายรูป ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ថតរូប
อ่านว่า : ทอด รูป, ถอด รูป, ถอด หรูป อ่านไงก็ได้
แปลว่า : ถ่ายรูป
ภาษาอังกฤษ : Take photo

ตัวอย่าง : ហ៊េស្រីស្អាត! សុំថតរូបមួយបានអត់?
อ่านว่า : เฮ้ ซแร็ย ซ-อ้าด!  ซม ทอด รูป มวย บาน อ๊อด?
แปลว่า : เฮ้คนสวย  ขอถ่ายรูปสักรูปได้ไหม?