ថ្ងៃខួបកំណើត-วันเกิด ภาษาเขมรวันละคำ

เนื่องจากวันนี้ ๑ ตุลาคม เป็นวันเกิดขอผมเอง
ขอนำเสนอคำนี้ก็แล้วกัน

image

ภาษาเขมร : ថ្ងៃខួបកំណើត
อ่านว่า : ไทง ขวบ ก็อม เนิว์ด
แปลว่า : วันคล้ายวันเกิด
ภาษาอังกฤษ : Birthday

ตัวอย่าง : ថ្ងៃទី ១ ខែ តុលា  ជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំ។
อ่านว่า : ไทง ตี มวย แคย์ โตะลา เจีย ไทง ก็อม เนิว์ด โร เบ๊าะห์ คญม
แปลว่า : วันที่ ๑ ตุลาคม เป็นวันเกิดของฉัน