ថ្នាំដុសធ្មេញ-ยาสีฟัน ภาษาเขมรวันละคำ

ថ្នាំដុសធ្មេញ-ยาสีฟัน

ថ្នាំដុសធ្មេញ-ยาสีฟัน

ภาษาเขมร : ថ្នាំដុសថ្មេញ
อ่านว่า : ทนำ โด๊ะฮ์ ทเม็ย์ญ
แปลว่า : ยาสีฟัน
ภาษาอังกฤษ : Toothpaste

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះត្រូវទៅទិញថ្នាំដុសធ្មេញមកប្រើ។
อ่านว่า : ทไง นิฮ์ ตโรว โตว ติย์ญ ทนำ โด๊ะฮ์ ทเม็ย์ญ โมก ปเริว
แปลว่า : วันนี้ต้องซื้อยาสีฟันมาใช้