ថ្នាំ-ยา ภาษาเขมรวันละคำ

ថ្នាំពេទ្យ-ยา ภาษาเขมรวันละคำ

ថ្នាំពេទ្យ-ยา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ថ្នាំ
อ่านว่า : ทนำ
แปลว่า : ยา
ภาษาอังกฤษ : Medicine

ตัวอย่าง : ថ្នាំជាអាវុធមុខពីរ។
อ่านว่า : ทนำ แปด เจีย อาวุธ มุข ปี
แปลว่า : ยาเป็นอาวุธ(มีด)สองคม