ថ្ពាល់-แก้ม ภาษาเขมรวันละคำ

ថ្ពាល់-แก้ม ภาษาเขมรวันละคำ

ថ្ពាល់-แก้ม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ថ្ពាល់
อ่านว่า : ทป็อล
แปลว่า : แก้ม
ภาษาอังกฤษ : Cheek

ตัวอย่าง : កុំចូលចិត្តលាបម្សៅប្លែកៗណា ប្រយ័ត្នកើតមុន។
อ่านว่า : กม โจว์ล เจิด เลียบ มเซา พแลย์ก ๆ น่า  ปรอ ยัด เกิว์ด มุน
แปลว่า : อย่าชอบทาแป้งแปลกๆน่ะ ระวังเป็นสิว